728x90
let john = { name: "John", surname: "Smith", id: 1 }; let pete = { name: "Pete", surname: "Hunt", id: 2 }; let mary = { name: "Mary", surname: "Key", id: 3 }; let users = [ john, pete, mary ]; let usersMapped = /* ... your code ... */ /* usersMapped = [ { fullName: "John Smith", id: 1 }, { fullName: "Pete Hunt", id: 2 }, { fullName: "Mary Key", id: 3 } ] */ alert( usersMapped[0].id ) // 1 alert( usersMapped[0].fullName ) // John Smith
728x90

+ Recent posts